Chat with us, powered by LiveChatBiletomat Targi, warsztaty i konferencje CACAO ART CELEBRATION

Targi, warsztaty i konferencje: CACAO ART CELEBRATION

Bilety na Targ, warsztat i konferencja

CACAO ART CELEBRATION

termin

Pt, 27 sie 2021 godz. 17:17 - So, 28 sie 2021 godz. 05:00

miejsce

Osada Firleje
ul. Wrzosowa 3, 96-321 Musuły

organizator

DREAMERSLAND

Bilety

Masz wyłączoną obsługę cookies. Włącz obsługę cookies w swojej przeglądarce dla prawidłowej realizacji zamówienia.


Standard

I Pula

dostępna do
Czw, 26 sie 2021 23:59

333 PLN

Wyprzedane

Standard

I Pula

dostępna do
Czw, 26 sie 2021 23:59

222 PLN

Wyprzedane


Standard

II Pula

dostępna do
Pt, 27 sie 2021 17:00

444 PLN

Wyprzedane

Standard

II Pula

dostępna do
Pt, 27 sie 2021 17:00

333 PLN

Wyprzedane 

📄Alchemia sztuki z duchem natury!

Mose, Shataqs, Ifi Ude
Pamiętaj - na Biletomat.pl Twoje zakupy są bezpieczne. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, będziesz mógł spokojnie uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach poinformujemy Cię mailowo.

***


English below:

Start: 27.08.2021 godzina 17:17

Koniec:
28.08.2021 11:11

Bilety:

Normalny: osoby powyżej 22 roku życia - 333 zł

Ulgowy:
osoby od 13 do 22 roku życia - 222 zł ( wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika ) Darmowe: dzieci do 13 roku życia


***LICZBA MIEJSC OGRANICZONA***Wyrusz z nami w podróż do krainy Dreamersland, krainy marzycieli - gdzie celebrować będziemy ten konkretny czas i przestrzeń w alchemii sztuki z duchem natury.

Cacao Art Celebration, to wydarzenie łączące miłość do przyrody, cacao, wiedzy, rozwoju świadomości i art-u. Tworzymy kulturę cacao w synergii ze sztuką i naturą, jako jednego wspólnego wyrazu.


CAŁONOCNA CEREMONIA CACAO jakiej jeszcze nie było....

NASZEJ ALCHEMII PRZESTRZENIE…

Usłane łąki łanem

POLANA MARZEŃ

CHATA MOCY

ARTu KNIEJE

NAMIOT WYRAZU

ALCHEMICZNA TAWERNA

ŚWIĄTYNIA DŹWIĘKU

& wszechobecne ŻYWIOŁAKI ARTu

♥️ Na nasze zaproszenie do Polski przyleci Mose ze swoim Cacao Dance!

Wyrazimy ekspresję w rytmie jego muzycznej medycyny niczym w gwatemalskim raju wznosząc toast cacao na wiele serc w jednej, wspólnej intencji.

🦋 Na wydarzeniu otulą nas swoim twórczym, muzycznym flow, zabierając w kosmiczną przestrzeń:

ShataQS z zespołem

Ifi Ude & Bart Pałyga

Goga

Andrew Kinsky & Jacek Piotrowicz

i inni wspaniali artyści, wizjonerzy i kreatorzy.

Chata wypełni się warsztatami - anielskim głosem Sylwii Glimasińkiej i warsztatem "Jesteśmy muzyką" Asi Pyrek. Wybrzmi też wieczornymi pieśniami mocy.

W przestrzeni natury stanie Świątynia Dźwięku Radosława Świta.

🧚🏾 Żywa galeria sztuki zatopiona w przyrodzie zabierze Cię do wewnętrznych wszechmiarów twórców - dzielących się z Tobą swoim światem. Wydarzenie wyrażać się będzie poprzez kreatorów i inspiratorów, między innymi:

Marcin Urzędowski z Madam Miko dzielący się swoim ”Portretem Duszy”.

Marta Kowalska z projektem „Mujeres Medicina Project”.

Novraka z magicznymi kolażami.

W Namiocie Wyrazu zatopisz się w opowieściach i wykładach siedząc na trawie w bliskim kontakcie z inspiratorem i jego story, a...

Żywiołaki Art'u, czyli między innymi: Technoszmanka, Angie Zysk, Teatr Ognia Manipura, THEOSS - chór organicznej szkoły śpiewu, tancerze, performerzy otoczą Cię magią swojego przepływu i wspaniałej energii.

💥 Czeka na Ciebie również alchemiczna tawerna z różnymi gatunkami cacao i nie tylko, owoce, wege jedzenie, pole namiotowe - gdybyś na moment potrzebował odpocząć.

Wydarzenie w całości bez alkoholu

Zapewniamy otwarty kociołek Cacao Flow, które będzie wspierać nasze wspólne doświadczanie, dzięki niemu zatopimy się w przepływie przez cały wieczór.

🔥 Po koncertach i aktywnościach będziemy przy nocnym ognisku spędzać czas w rytmie bębnów, instrumentów, śpiewów i tańca. Ogień improwizacji połączy nas w jedno plemię kreacji w którym poprowadzą nas twórcy.

🦥 Następnego dnia, po zanurzeniu się w Ecstatic Dance z Bruną Bortolato z Kostaryki i zajęciach eksploracji ruchowo-masażowej z Aleksandrą Dahan, oraz pożegnalnych przytuleniach, rozjedziemy się w swoich kierunkach, zachowując doświadczenie w sercu i wnosząc jego wibracje w swoje życie.

🎼 ARTeterapia & NATUROterapia w twórczym przepływie życia! 🍃

Czujesz wołanie? 💥

Twórz z nami historie! 🙏🏼

Twórz z nami świat! 🌍


****UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!****


i mamy jeszcze kilka niespodzianek 😉

Poczuj to:

https://www.youtube.com/watch?v=wKI-ngRQJ90

https://youtu.be/62QavrMmGGo

https://youtu.be/pXtaDl_A0xs

https://www.youtube.com/watch?v=JJ4jAgwj5gM


🏆 W cenie biletu wszystkie aktywności, Cacao Flow od Cacao Alchemica, pole namiotowe ( ale kto tam będzie spać ❤) , parking.

Zapraszamy do wyjątkowego miejsca, Osady Firleje, blisko Warszawy ale na tyle dzikiego by móc obserwować sierpniowe gwiazdy.

🍄🍄🍄🍄🍄🍄


UWAGA !!!

Jesteś artystą, twórcą, kreatorem, tworzysz z serca, ducha i pragniesz wnieść w naszą przestrzeń Art Celebration swoje dzieła, wystawę, inicjatywy, projekty i je promować, sprzedawać, dzielić się i inspirować ludzi? Opowiedzieć swoją historię poprzez swój wyraz?

W zamian nie oczekujemy zapłaty za stoisko a stworzenia samodzielnie pięknej, indywidualnej przestrzeni dla Twojego flow w plenerze, który nakarmi gości i upiększy nasz ceremonialny teren. Gdzie Ty dzielić się będziesz swoją pasją i tworzyć z nami.

Napisz jaki masz pomysł!

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: celebration@dreamersland.eu

----

Chcesz dowiedzieć się więcej o cacao:

www.facebook.com/cacaoalchemica

Zmieniamy wizję w sztukę!

www.dreamersland.eu

🍄🍄🍄🍄🍄🍄

Ważne!

Zachowaj ostrożność w spożywaniu cacao w przypadku gdy: przyjmujesz leki na ciśnienie, antydepresanty, masz problemy z sercem bądź nerkami.


Zamów bilety już teraz na Biletomat.pl!

------------


English 

Start:
27/08/2021 at 17:17

End:
28/08/2021 at 11:11

Tickets:

Normal: persons over 22 years of age - PLN 333

Reduced: persons from 13 to 22 years of age - PLN 222 ( it is required to present a document confirming the participant's age )

Free: children up to 13 years old


***THE NUMBER OF PLACES IS LIMITED***Set off with us on a journey to the land of Dreamersland, the land of dreamers - where we will celebrate this specific time and space in the alchemy of art with the spirit of nature.

Cacao Art Celebration is an event that combines love for nature, cacao, knowledge, the development of consciousness and art. We create a cacao culture in synergy with art and nature as one common expression.ALL NIGHT CACAO CEREMONY that has never happened before ...

OF OUR ALCHEMY SPACES ...

Meadows strewn with Ian

A clearing of dreams

HUT OF POWER

ARTU KNIEJE

TENT OF THE WORD

ALCHEMICAL Tavern

TEMPLE OF SOUND

& ubiquitous ART ELEMENTS

♥ ️ At our invitation, Mose will come to Poland with her Cacao Dance!

We will express the expression in the rhythm of his musical medicine like in a Guatemalan paradise, raising a cacao toast to many hearts for one common intention.

🦋 At the event, they will wrap us with their creative, musical flow, taking us into cosmic space:

ShataQS with the team

Ifi Ude & Bart Pałyga

Gog

Andrew Kinsky & Jacek Piotrowicz

and other great artists, visionaries and creators.

The cottage will be filled with workshops - the angelic voice of Sylwia Glimasińka and the workshop "We are music" by Asia Pyrek. It will also sound with evening songs of power.

The Temple of the Sound of Radosław Świt will be built in the natural space.

🧚🏾 A living art gallery immersed in nature will take you to the inner universes of creators - sharing their world with you. The event will be expressed through the creators and inspirers, among others:

Marcin Urzędowski with Madam Miko sharing his "Portrait of the Soul".

Marta Kowalska with the project "Mujeres Medicina Project".

Novraka with magical collages.

In the Tent of Expression, you will immerse yourself in stories and lectures while sitting on the grass in close contact with the inspirer and his story, and ...

Żywiołaki Art'u, that is, among others: Technoszmanka, Angie Zysk, Teatr Ognia Manipura, THEOSS - an organic singing school choir, dancers, performers will surround you with the magic of their flow and wonderful energy.

💥 There is also an alchemical tavern with various types of cacao and more, fruit, veggie food, a campsite - if you need to rest for a moment.

The event entirely without alcohol

We provide an open Cacao Flow cauldron to support our shared experience, it will let us sink into the flow all evening.

🔥 After the concerts and activities, we will spend time by the night fire to the rhythm of drums, instruments, singing and dancing. The fire of improvisation will connect us into one tribe of creations in which the creators will lead us.

   The next day, after immersing ourselves in Ecstatic Dance with Bruna Bortolato from Costa Rica and exercise and massage exploration with Aleksandra Dahan, and goodbye hugs, we will go out in our directions, keeping the experience in our heart and bringing its vibrations into our lives.

🎼 ARTetherapy & NATURotherapy in the creative flow of life! 🍃

Can you feel the call? 💥

Create stories with us! 🙏🏼

Create a world with us! 🌍


****CAUTION! The number of places is limited! ****

and we have a few more surprises 😉

🏆 All activities included in the ticket price, Cacao Flow by Cacao Alchemica, campsite (but who will sleep there ❤), parking lot.

We invite you to a unique place, Osada Firleje, close to Warsaw but wild enough to be able to observe the August stars.

🍄🍄🍄🍄🍄🍄

IMPORTANT !!!

Are you an artist, creator, creator, you create with your heart and spirit and want to bring your works, exhibition, initiatives, projects to our Art Celebration space and promote them, sell them, share and inspire people? Tell your story with your expression?

In return, we do not expect payment for the stand, but create a beautiful, individual space for your flow outdoors, which will feed the guests and beautify our ceremonial area. Where you will share your passion and create with us.

Write what idea you have!

We accept applications at: celebration@dreamersland.eu

----Za bilety na to wydarzenie nie można płacić voucherami.

Szukasz podobnego wydarzenia w innym miejscu? Sprawdź na stronie:

Bilety Kolekcjonerskie