Przejdź do głównej treści strony

Royal Burlesque Stand-Up

11.09.2022, sunday, 19:30
XOXO, Warszawa ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
Remember - at Biletomat.pl your purchases are safe. If there is a change of date or cancellation of the event, you will be able to get a refund with peace of mind, and we will inform you of any updates by email.

Description


Pamiętaj - na Biletomat.pl Twoje zakupy są bezpieczne. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, będziesz mógł spokojnie uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach poinformujemy Cię mailowo.

***

(For English - scroll down)


Royal Burlesque Stand Up

11 września
open door 19.00
start 19.30
koniec 22.30

3 akty
2 przerwy
3 performerów
__________

Burleska pochodzi od włoskiego słowa …


Pamiętaj - na Biletomat.pl Twoje zakupy są bezpieczne. Jeśli dojdzie do zmiany daty lub odwołania wydarzenia, będziesz mógł spokojnie uzyskać zwrot, a o wszelkich aktualizacjach poinformujemy Cię mailowo.

***

(For English - scroll down)


Royal Burlesque Stand Up

11 września
open door 19.00
start 19.30
koniec 22.30

3 akty
2 przerwy
3 performerów
__________

Burleska pochodzi od włoskiego słowa "burla" oznaczającego żart/kpinę.
Zatem burleska to swojego rodzaju żart z rzeczywistości, pokazywanie czegoś w sposób przerysowany, trochę jak karykatura rzeczywistości i z takim dystansem , jak do karykatury należy i do burleski podchodzić.
"Royal Burlesque Stan Up" to połączenie dwóch ukochanych form Nathalie Sonnenschine czyli burleski i stand upu i to właśnie tego doświadczycie podczas tego wyjątkowego wieczoru.
Tym razem podtytułem wieczoru są "Hierarchie", które rzecz jasna nawiązują do "królewskiego" charakteru całego show. No i to z tych hierarchii, kastowości, statusów społecznych Nathalie będzie sobie czyniła żarty poruszając jednocześnie ważne społeczne zjawiska.
Stand Upowi będzie towarzyszyły królewskie burleskowe show, podkreślające motyw przewodni show, w wykonaniu prawdziwych królowych i królów burleski.
Viva Burlesque i do burleskowania:)

WYSTĘPUJĄCY

___Królowa prowadząca___
Nathalie Sonnenschine

https://neoclassica.pl/pl/o-centrum/zalozycielka
https://www.instagram.com/nathalie.sonnenschine/

___Królowa rock burleski____
Furia di Velour

https://www.instagram.com/furia_di_velour/

____Król japońskiej burleski____
Uma Shadow

https://www.instagram.com/uma_shadow/

_________________

PROGRAM
AKT 1
książęca przystawka
AKT 2
hrabiowskie danie główne
AKT 3
królewski deser
(przed tym aktem, ale po przerwie: konkurs na najpiękniejszy strój wśród widzów - nagroda to zawsze niespodzianka)

_____________

rezerwacje: [email protected]
dla osób z drescode nawiązujących do nazwy show czyli "ROYAL" Królowa nagradza:
0 zł za wejście dla przebranych - bez gwarancji miejsca
60 pln - miejsce siedzące
80 pln - vip w pierwszym rzędzie
90 pln - vip w loży

Dla osób, który wybrały zwykły strój
55 zł miejsce stojące
75 zł miejsce siedzące
95 zł miejsce VIP - w pierwszym rzędzie
115 zł - miejsce VIP comfort w loży po lewej stronie sceny
Aby rezerwacja była ważna należy dokonać wpłaty na konto podane w korespondencji mailowej

ZASADY
Wchodząc między wrony musisz krakać, jak i one, a my kraczemy po królewsku zatem bądź królewskim ptakiem i zachowuj się po królewsku:

1. Powitaj królową
- piękne słowo
- piękny ukłon
- piękny podarunek
do wyboru
2. Nie rób zdjęć gościom, rób zdjęcia królewskim Artystom
3. Nie naruszaj prywatności innych gości
4. Nie masz miejsca siedzące - stój
5. Bądź uprzejmym, kurtuazyjnym gościem Królowej i zachowuj się miło wobec wszystkich, ale pamiętaj, że Królowa życzy sobie aby każdy bardzo głośno i żywo reagował na to, co się dzieje na scenie.
6. Pamiętaj: Królowa jest tylko jedna:)
7. I najważniejsze - nie zapominaj, że burleska to żart:)
Bądź zdrów i bądź z Nami, czyli wśród swoich Królowych i Króli życia:)

Zamów bilety już teraz na Biletomat.pl!


ENGLISH 

I cordially invite you to a total novelty, in a new style, something that has never been before: Royal Burlesque Stand Up

11 September
open door 19.00
start 19.30
end 22.30

3 acts
2 breaks
3 performers

Burlesque comes from the Italian word "burla" meaning joke / mockery.
So burlesque is a kind of a joke with reality, showing something in an exaggerated way, a bit like a caricature of reality and with the same distance as caricature, so burlesque should be approached.
"Royal Burlesque Stan Up" is a combination of two beloved forms of Nathalie Sonnenschine - burlesque and stand up, and this is what you will experience during this special evening.
This time the subtitle of the evening is "Hierarchies", which obviously refer to the "royal" character of the whole show. And it is from these hierarchies, caste groups and social statuses that Nathalie will make jokes about, at the same time bringing up important social henomena.
Stand Up will be accompanied by a royal burlesque show, emphasizing the show's main theme, performed by real queens and kings of burlesque.
Viva Burlesque!

STARRING

___ The Queen ___
Nathalie Sonnenschine

https://neoclassica.pl/pl/o-centrum/zalozycielka
https://www.instagram.com/nathalie.sonnenschine/

___ Queen of Rock burlesque____
Furia di Velor

https://www.instagram.com/furia_di_velour/

____ King of Japanese burlesque____
Uma Shadow

https://www.instagram.com/uma_shadow/

PROGRAMME

ACT 1
princely appetizer
ACT 2
count's main course
ACT 3
royal dessert
(before this act, but after the break: competition for the most beautiful outfit among the audience - the prize is always a surprise)

TICKETS 

reservations: [email protected]
for people with dress code referring to the name of the show "ROYAL" The Queen rewards 
0 pln for entrance for those who come dressed up - no seat guaranteed
60 pln - seated place
80 pln - vip seated place in first row
90 pln - vip sested place in comfortable box

For people who chose a plain outfit
55 PLN standing place
PLN 75 seat
PLN 95 VIP seat - in the first row
115 PLN - VIP comfort seat in the box on the left side of the stage
For the reservation to be valid, a payment must be made to the account provided in the e-mail correspondence

____________

RULES
When you enter the crows, you must croak as they do, and we croak royally, so be a royal bird and act royally:
1. Welcome the queen
- a beautiful word
- a beautiful bow
- a beautiful gift
Optional
2. Do not take pictures of guests, take pictures of royal Artists
3. Do not infringe the privacy of other visitors
4. You do not have a seat - stand
5. Be a polite, courteous guest of the Queen and be kind to everyone, but remember that the Queen wishes everyone to react very loudly and vividly to what is happening on stage.
6. Remember: There is only one Queen
7. And most importantly - don't forget that burlesque is a joke :)
Be well and be with us, that is, among Queens and Kings of life :)

Tickets

Sold out

Przebranie będzie sprawdzane przy wejściu

Wejściówka limitowana, dla przebranych

0.00 zł

Przebranie będzie sprawdzane przy wejściu

Dla przebranych (miejsce siedzące)

64.20 zł

Przebranie będzie sprawdzane przy wejściu

Dla przebranych (VIP, pierwszy rząd/loża)

84.80 zł

Standard

Dla nieprzebranych (miejsce siedzące)

79.60 zł

Standard

Dla nieprzebranych (VIP, pierwszy rząd/loża)

100.00 zł

Places

Powiadom mnie

Zapisując się na newsletter zgadzam się z regulaminem serwisu i akceptuję jego warunki.