Przejdź do głównej treści strony

Polityka prywatności i cookies oraz zarządzanie zgodamiPOLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

BILETOMAT.PL§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników lub Klientów Sklepu Internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres do doręczeń: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 101 100,00 zł.; NIP: 9721211542; REGON: 301386541; adres poczty elektronicznej: [email protected] - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);

 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

6. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

§ 2 Sposób zbierania danych osobowych na stronie internetowej

1. Dane osobowe użytkowników są zbierane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem następujących sposobów:

 1. podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas procesu zakupu biletu;

 2. podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym lub poprzez formularz edycji danych dostępny za pośrednictwem Konta;

 3. nadanie indywidualnego identyfikatora – nazwy Użytkownika, w czasie rejestracji;

 4. zapisanie się do newslettera;

 5. zebranie danych za pośrednictwem plików cookies umieszczanych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta, pod warunkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies.

2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem formularzy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 3 Informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Informacje o rodzaju zbieranych danych, celach przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania Użytkownika lub Klienta zawiera poniższa tabela:

Rodzaj danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

Nazwa

Użytkownika

NIP

Adres do doręczeń (opcjonalnie)

Historia zakupów

Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury)

 

Wykonanie umowy sprzedaży biletów lub podjęcie na żądanie Użytkownika czynności przed zawarciem takiej umowy, w tym:

- rejestracja oraz utrzymywanie Konta Użytkownika;

- obsługa zamówień;

- wysyłka zamówionych biletów w formie elektronicznej lub tradycyjnej;

- załatwianie reklamacji.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Wykonanie umowy)

Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Obowiązek prawny)

Ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń.

Art. 6 ust. 1 lit f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora).

Marketing bezpośredni, w tym profilowanie.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)

Adres e-mail

Wysyłka zamówionej przez Użytkownika informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletteru)

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)

Dane o aktywności Użytkownika zebrane z plików cookies

Marketing bezpośredni, w tym profilowanie.

 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda Użytkownika)

Dane podane w formularzach kontaktowych lub korespondencji

Udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie Sklepu internetowego

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Prawnie uzasadniony interes Administratora)

Wszystkie dane przetwarzane w systemie informatycznym Administratora

Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO

2. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

  1. organizatorom imprez, na które zakupiono bilety (imię, nazwisko, kod zamówienia, adres e-mail);

  2. podmiotom wykonującym usługi sprawdzania biletów podczas imprezy, na którą zakupiono bilet;

  3. pośrednikom płatności;

  4. przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim;

  5. dostawcom rozwiązań programowych w chmurze (SaaS), wykorzystywanych przez Administratora;

  6. dostawcom usług informatycznych lub programistycznych, usług obsługi strony www, a także usług, narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej www.biletomat.pl, w tym formularza kontaktowego;

  7. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);

  8. Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 D02 X525) – w zakresie usługi Facebook Piksel.

3. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowanego celu, w tym:

 1. do momentu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego – w zakresie przetwarzania w celu rejestracji i utrzymywania Konta Użytkownika;

 2. do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów – w przypadku przetwarzania w celu wykonania umowy, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 3. do wykonania przez Użytkownika praw wyłączających przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym do momentu złożenia sprzeciwu lub wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celach marketingowych.

4. Użytkownik lub Klient ma możliwość wpływu na cel, zakres oraz odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora w tym poprzez wybór rodzaju zamawianych usług, wyrażanie lub cofanie zgód, wykonywanie innych praw podmiotu danych osobowych. W szczególności:

 1. wybór przesyłki elektronicznej zamiast tradycyjnej umożliwia niepodawanie danych w postaci adresu do doręczeń;

 2. odpowiednie ustawienie poziomów prywatności przeglądarki umożliwia zablokowanie możliwości zbierania danych z plików cookies umieszczonych na urządzeniu Użytkownika lub Klienta;

 3. udzielenie lub odmowa udzielenia zgody na otrzymywanie newsletteru umożliwia podjęcie decyzji w zakresie otrzymywania e-maili z ofertami Administratora.

5. Dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.§ 4 Cookies i dane eksploatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

a. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

b. zapamiętywania wybranych Biletów dodanych do Formularza Zamówienia w celu złożenia Zamówienia;

c. zapamiętywania danych logowania do Sklepu Internetowego;

d. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

f. remarketingu, to jest badania cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu Internetowego poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe. Remarketing to funkcja reklamowa pozwalająca dotrzeć do osób, które wcześniej odwiedziły witrynę Sklepu Internetowego. Reklamy mogą być wyświetlane takim osobom, kiedy odwiedzają oni inne witryny w sieci reklamowej. Użytkownicy mogą zrezygnować z pliku cookie Google w Ustawieniach reklam lub korzystając z opcji na stronie Network Advertising Initiative oraz Your Online Choices.

W przypadku remarketingu korzystamy z usług dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz Sociomantic Labs GmbH (Paul-Lincke-Ufer 39/40, 10999 Berlin).

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie wybranych Biletów podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.§ 5 Prawa osób, których zbierane dane osobowe dotyczą

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują prawa opisane w poniższej tabeli, oraz dalszych postanowieniach niniejszej Polityki.

Prawo dostępu do danych

Art. 15 RODO.

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia

Art. 16 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia

Art. 17 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 18 RODO

Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

Prawo do przenoszenia danych

 

Art. 20 RODO

Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

2. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Klienta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.§ 6 Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego, osoba której dane dotyczą uprawniona jest w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym również w zakresie profilowania.

2. W ramach celu przetwarzania polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, dane osobowe Użytkownika lub Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polega na analizie zachowań Użytkownika lub Klienta w ramach strony Sklepu internetowego (w tym w szczególności dokonanych zakupów konkretnych towarów) oraz analizie danych zebranych z plików Cookies i na tej podstawie dopasowywaniu oferty towarów i usług Administratora. Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, za pomocą danych kontaktowych na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

4. Sprzeciw przysługuje także w innych sytuacjach opisanych w art. 21 i 22 RODO, w szczególności w związku ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.§ 7 Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem oraz umożliwia dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

4. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownikowi oraz Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po planowanej zmianie nazwy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.

Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.biletomat.pl


Deklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio 23.02.2024 przez Cookiebot:

Niezbędne (12)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
#.#-#-#-#-#.ack Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.inProgress Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.queue Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimEnd Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimStart Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
AWSALBTG Typeform W oczekiwaniu 7 dni HTTP Cookie
AWSALBTGCORS Typeform W oczekiwaniu 7 dni HTTP Cookie
CookieConsent www.biletomat.pl Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
csrftoken www.biletomat.pl Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. 1 rok HTTP Cookie
SESS# www.biletomat.pl Preserves users states across page requests. 14 dni HTTP Cookie
test_cookie Google W oczekiwaniu 1 dzień HTTP Cookie
test_rudder_cookie RudderStack This cookie determines whether the browser accepts cookies. 1 rok HTTP Cookie

Preferencje (3)

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
__ca__chat biletomat.user.com Necessary for the functionality of the website's chat-box function. 1 rok HTTP Cookie
_ueuuid user.com Necessary for the functionality of the website's chat-box function. 400 dni HTTP Cookie
tf_respondent_cc Typeform Used to implement forms on the website. 6 miesięcy HTTP Cookie

Statystyka (20)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_clck Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 rok HTTP Cookie
_clsk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. 1 dzień HTTP Cookie
_cltk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTML Local Storage
_hjSession_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 dzień HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 rok HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTTP Cookie
_tt_enable_cookie Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. 1 rok HTTP Cookie
c.gif Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Session Pixel Tracker
CLID Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 rok HTTP Cookie
dd_cookie_test_# Typeform Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 dzień HTTP Cookie
hjActiveViewportIds Hotjar This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. Persistent HTML Local Storage
hjViewportId Hotjar Saves the user's screen size in order to adjust the size of images on the website. Session HTML Local Storage
rl_anonymous_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_group_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_group_trait Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_session Typeform Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. Persistent HTML Local Storage
rl_trait Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_user_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker
tracking_session_id Typeform Determines when the visitor last visited the different subpages on the website, as well as sets a timestamp for when the session started. 1 dzień HTTP Cookie

Marketing (53)

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
#-visitorId Typeform W oczekiwaniu Persistent HTML Local Storage
__tld__ RudderStack W oczekiwaniu Session HTTP Cookie
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 miesięcy HTTP Cookie
_ga [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 2 lat HTTP Cookie
_ga_# [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 2 lat HTTP Cookie
_gat [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 1 dzień HTTP Cookie
_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 miesięcy HTTP Cookie
_gid [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 1 dzień HTTP Cookie
_ttp [x2] Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. 1 rok HTTP Cookie
_uetsid Microsoft Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. 1 dzień HTTP Cookie
_uetsid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent HTML Local Storage
_uetsid_exp Microsoft Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage
_uetvid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 1 rok HTTP Cookie
_uetvid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent HTML Local Storage
_uetvid_exp Microsoft Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences Google W oczekiwaniu Session Pixel Tracker
ANONCHK Microsoft Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. 1 dzień HTTP Cookie
attribution_user_id Typeform Used in context with the website’s pop-up questionnaires and messengering. The data is used for statistical or marketing purposes. 1 rok HTTP Cookie
collect Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
IDE Google W oczekiwaniu 1 rok HTTP Cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
MR [x2] Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 7 dni HTTP Cookie
MSPTC Microsoft This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance. 1 rok HTTP Cookie
MUID [x2] Microsoft Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. 1 rok HTTP Cookie
nextId YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
pagead/landing Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker
requests YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
rl_page_init_referrer Typeform Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Persistent HTML Local Storage
rl_page_init_referring_domain Typeform Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Persistent HTML Local Storage
SM Microsoft Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. Session HTTP Cookie
SRM_B Microsoft Tracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services. 1 rok HTTP Cookie
tt_appInfo Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
tt_pixel_session_index Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
tt_sessionId Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
yt.innertube::nextId start.paypo.pl Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY start.paypo.pl Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases start.paypo.pl Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.

Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.biletomat.pl


Deklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio 23.02.2024 przez Cookiebot:

Niezbędne (12)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
#.#-#-#-#-#.ack Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.inProgress Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.queue Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimEnd Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimStart Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
AWSALBTG Typeform W oczekiwaniu 7 dni HTTP Cookie
AWSALBTGCORS Typeform W oczekiwaniu 7 dni HTTP Cookie
CookieConsent www.biletomat.pl Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
csrftoken www.biletomat.pl Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. 1 rok HTTP Cookie
SESS# www.biletomat.pl Preserves users states across page requests. 14 dni HTTP Cookie
test_cookie Google W oczekiwaniu 1 dzień HTTP Cookie
test_rudder_cookie RudderStack This cookie determines whether the browser accepts cookies. 1 rok HTTP Cookie

Preferencje (3)

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
__ca__chat biletomat.user.com Necessary for the functionality of the website's chat-box function. 1 rok HTTP Cookie
_ueuuid user.com Necessary for the functionality of the website's chat-box function. 400 dni HTTP Cookie
tf_respondent_cc Typeform Used to implement forms on the website. 6 miesięcy HTTP Cookie

Statystyka (20)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_clck Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 rok HTTP Cookie
_clsk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. 1 dzień HTTP Cookie
_cltk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTML Local Storage
_hjSession_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 dzień HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 rok HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTTP Cookie
_tt_enable_cookie Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. 1 rok HTTP Cookie
c.gif Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Session Pixel Tracker
CLID Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 rok HTTP Cookie
dd_cookie_test_# Typeform Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 dzień HTTP Cookie
hjActiveViewportIds Hotjar This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. Persistent HTML Local Storage
hjViewportId Hotjar Saves the user's screen size in order to adjust the size of images on the website. Session HTML Local Storage
rl_anonymous_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_group_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_group_trait Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_session Typeform Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. Persistent HTML Local Storage
rl_trait Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_user_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker
tracking_session_id Typeform Determines when the visitor last visited the different subpages on the website, as well as sets a timestamp for when the session started. 1 dzień HTTP Cookie

Marketing (53)

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
#-visitorId Typeform W oczekiwaniu Persistent HTML Local Storage
__tld__ RudderStack W oczekiwaniu Session HTTP Cookie
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 miesięcy HTTP Cookie
_ga [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 2 lat HTTP Cookie
_ga_# [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 2 lat HTTP Cookie
_gat [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 1 dzień HTTP Cookie
_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 miesięcy HTTP Cookie
_gid [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 1 dzień HTTP Cookie
_ttp [x2] Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. 1 rok HTTP Cookie
_uetsid Microsoft Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. 1 dzień HTTP Cookie
_uetsid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent HTML Local Storage
_uetsid_exp Microsoft Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage
_uetvid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 1 rok HTTP Cookie
_uetvid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent HTML Local Storage
_uetvid_exp Microsoft Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences Google W oczekiwaniu Session Pixel Tracker
ANONCHK Microsoft Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. 1 dzień HTTP Cookie
attribution_user_id Typeform Used in context with the website’s pop-up questionnaires and messengering. The data is used for statistical or marketing purposes. 1 rok HTTP Cookie
collect Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
IDE Google W oczekiwaniu 1 rok HTTP Cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
MR [x2] Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 7 dni HTTP Cookie
MSPTC Microsoft This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance. 1 rok HTTP Cookie
MUID [x2] Microsoft Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. 1 rok HTTP Cookie
nextId YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
pagead/landing Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker
requests YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
rl_page_init_referrer Typeform Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Persistent HTML Local Storage
rl_page_init_referring_domain Typeform Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Persistent HTML Local Storage
SM Microsoft Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. Session HTTP Cookie
SRM_B Microsoft Tracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services. 1 rok HTTP Cookie
tt_appInfo Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
tt_pixel_session_index Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
tt_sessionId Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
yt.innertube::nextId start.paypo.pl Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY start.paypo.pl Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases start.paypo.pl Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.

Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.biletomat.pl


Deklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio 23.02.2024 przez Cookiebot:

Niezbędne (12)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
#.#-#-#-#-#.ack Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.inProgress Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.queue Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimEnd Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
#.#-#-#-#-#.reclaimStart Typeform Used to contain user’s survey and quiz answers in Local Storage. Persistent HTML Local Storage
AWSALBTG Typeform W oczekiwaniu 7 dni HTTP Cookie
AWSALBTGCORS Typeform W oczekiwaniu 7 dni HTTP Cookie
CookieConsent www.biletomat.pl Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
csrftoken www.biletomat.pl Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. 1 rok HTTP Cookie
SESS# www.biletomat.pl Preserves users states across page requests. 14 dni HTTP Cookie
test_cookie Google W oczekiwaniu 1 dzień HTTP Cookie
test_rudder_cookie RudderStack This cookie determines whether the browser accepts cookies. 1 rok HTTP Cookie

Preferencje (3)

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
__ca__chat biletomat.user.com Necessary for the functionality of the website's chat-box function. 1 rok HTTP Cookie
_ueuuid user.com Necessary for the functionality of the website's chat-box function. 400 dni HTTP Cookie
tf_respondent_cc Typeform Used to implement forms on the website. 6 miesięcy HTTP Cookie

Statystyka (20)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_clck Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 rok HTTP Cookie
_clsk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. 1 dzień HTTP Cookie
_cltk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTML Local Storage
_hjSession_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 dzień HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 rok HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTTP Cookie
_tt_enable_cookie Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. 1 rok HTTP Cookie
c.gif Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Session Pixel Tracker
CLID Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 rok HTTP Cookie
dd_cookie_test_# Typeform Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 1 dzień HTTP Cookie
hjActiveViewportIds Hotjar This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. Persistent HTML Local Storage
hjViewportId Hotjar Saves the user's screen size in order to adjust the size of images on the website. Session HTML Local Storage
rl_anonymous_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_group_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_group_trait Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_session Typeform Collects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content. Persistent HTML Local Storage
rl_trait Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
rl_user_id Typeform Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Persistent HTML Local Storage
td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker
tracking_session_id Typeform Determines when the visitor last visited the different subpages on the website, as well as sets a timestamp for when the session started. 1 dzień HTTP Cookie

Marketing (53)

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
#-visitorId Typeform W oczekiwaniu Persistent HTML Local Storage
__tld__ RudderStack W oczekiwaniu Session HTTP Cookie
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 miesięcy HTTP Cookie
_ga [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 2 lat HTTP Cookie
_ga_# [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 2 lat HTTP Cookie
_gat [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 1 dzień HTTP Cookie
_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 miesięcy HTTP Cookie
_gid [x2] Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. 1 dzień HTTP Cookie
_ttp [x2] Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. 1 rok HTTP Cookie
_uetsid Microsoft Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. 1 dzień HTTP Cookie
_uetsid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent HTML Local Storage
_uetsid_exp Microsoft Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage
_uetvid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 1 rok HTTP Cookie
_uetvid Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. Persistent HTML Local Storage
_uetvid_exp Microsoft Contains the expiry-date for the cookie with corresponding name. Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences Google W oczekiwaniu Session Pixel Tracker
ANONCHK Microsoft Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. 1 dzień HTTP Cookie
attribution_user_id Typeform Used in context with the website’s pop-up questionnaires and messengering. The data is used for statistical or marketing purposes. 1 rok HTTP Cookie
collect Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
IDE Google W oczekiwaniu 1 rok HTTP Cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
lastExternalReferrer Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime Meta Platforms, Inc. Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. Persistent HTML Local Storage
MR [x2] Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 7 dni HTTP Cookie
MSPTC Microsoft This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance. 1 rok HTTP Cookie
MUID [x2] Microsoft Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. 1 rok HTTP Cookie
nextId YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
pagead/landing Google Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. Session Pixel Tracker
requests YouTube Used to track user’s interaction with embedded content. Session HTTP Cookie
rl_page_init_referrer Typeform Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Persistent HTML Local Storage
rl_page_init_referring_domain Typeform Registers how the user has reached the website to enable pay-out of referral commission fees to partners. Persistent HTML Local Storage
SM Microsoft Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. Session HTTP Cookie
SRM_B Microsoft Tracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services. 1 rok HTTP Cookie
tt_appInfo Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
tt_pixel_session_index Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
tt_sessionId Tiktok Used by the social networking service, TikTok, for tracking the use of embedded services. Session HTML Local Storage
yt.innertube::nextId start.paypo.pl Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY start.paypo.pl Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases start.paypo.pl Used to track user’s interaction with embedded content. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name start.paypo.pl Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage