Przejdź do głównej treści strony

Regulamin Biletomat.pl

Regulamin Biletomat.pl (obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023)
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BILETOMAT.PL
WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW
Dbamy o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep Internetowy Biletomat.pl umożliwia Zakup Biletów dostępnych w Biletomat.pl. Niniejszy Regulamin określa między innymi zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Biletu. Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.
2. Operatorem Sklepu Internetowego Biletomat.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.biletomat.pl, jest spółka BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres do doręczeń: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 101.100,00 zł.; NIP: 9721211542; REGON: 301386541; adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl, numer telefonu: +48 573 803 965 (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00).
3. BPM Media prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaż Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Biletomat.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez BPM Media na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy BPM Media i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi formaty, rodzaje i ceny Biletów.
5. BPM Media nie jest organizatorem Wydarzeń.
§ 2 Definicje
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. BILET – bilet, nośnik prawa umożliwiający wzięcie udziału w Wydarzeniu.
2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Nabywcy złożenie Zamówienia.
4. KOD RABATOWY – kod umożliwiający Klientowi otrzymanie zniżki na Zakupy w Biletomat.pl w wysokości i na warunkach podanych w opisie danego kodu. Kod rabatowy może być zastosowany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pomocą przeznaczonego do tego celu pola Formularza Zamówienia.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
7. NABYWCA, KLIENT – podmiot dokonujący Zakupu poprzez Biletomat.pl.
8. NABYWCA VOUCHERA – podmiot nabywający Voucher od BPM Media.
9. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – termin liczony od daty nabycia Vouchera od BPM Media, z upływem którego wygasa prawo do korzystania z Vouchera.
10. OPŁATA SERWISOWA – opłata za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego - złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. O obowiązku jej zapłaty oraz jej wysokości Użytkownik informowany jest wyraźnie w trakcie składania Zamówienia. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. ORGANIZATOR – podmiot trzeci w stosunku do BPM Media będący organizatorem danego Wydarzenia i wskazany na stronie Biletomat.pl, w opisie danego Wydarzenia oraz w wiadomości mailowej do Klienta po dokonaniu Zakupu.
12. PAYU.PL – serwis dostępny pod adresem http://payu.pl/ za pośrednictwem którego dokonywane są w Sklepie Internetowym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23-08-495.
13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
14. SALDO VOUCHERA – pozostała do wykorzystania kwota brutto środków pieniężnych, stanowiąca różnicę pomiędzy Wartością Vouchera, a kwotą brutto przeznaczoną na zakupy w BILETOMAT.PL z wykorzystaniem tego Vouchera, z uwzględnieniem dokonanych zwrotów w przypadkach określonych w Regulaminie.
15. SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, BILETOMAT.PL – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.biletomat.pl.
16. SPRZEDAWCA, BPM Media – spółka BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres do doręczeń: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 101.100,00 zł.; NIP: 9721211542; REGON: 301386541; adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl
17. UMOWA SPRZEDAŻY, SPRZEDAŻ, ZAKUP – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Nabywcą i Sprzedawcą.
18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)
20. UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.
21. UŻYTKOWNIK VOUCHERA – podmiot korzystający z danego Vouchera dokonując zakupów w BILETOMAT.PL;
22. VOUCHER – dokument, także w formie elektronicznej, zawierający kod umożliwiający Użytkownikowi Vouchera zapłatę za zakupy w BILETOMAT.PL zgodnie z Regulaminem; ilekroć w Regulaminie użyte zostaje to pojęcie, odnosi się ono do Vouchera jako całości, a także każdej jego części, w szczególności kodu.
23. WYDARZENIE – wydarzenie muzyczne, kulturalne, sportowe lub inne realizowane przez Organizatora w oznaczonym dniu albo okresie, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
24. WARTOŚĆ VOUCHERA – powiązana z Voucherem kwota brutto środków pieniężnych, która może być przeznaczona na zakupy w BILETOMAT.PL.
25. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
§ 3 Usługi Elektroniczne w Biletomat.pl
1. W Biletomat.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się w serwisie” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji należy podać dane Użytkownika (dane obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj ). Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta również przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie internetowym Facebook.com – w takim wypadku wybiera opcję „Zaloguj się z Facebook” i postępuje zgodnie z instrukcją podaną na stronie serwisu.
3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.
4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Nabywcę Biletu w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie pola „Kup Bilet” przy danym Bilecie. Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia winno być złożone w terminie 15 minut od jego rozpoczęcia – po tym terminie Klient, który chce złożyć Zamówienie, obowiązany jest ponownie wybrać Bilet i powtórzyć cały proces składania Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Nabywcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia należy podać dane Użytkownika (dane obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Bilet/y, ilość Biletów, format i rodzaj Biletu/ów, miejsce i sposób dostawy Biletu/ów, sposób płatności. W wypadku Nabywców nabywających bilety w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą niezbędne może być także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W Formularza Zamówienia Klient może podać także Kod Rabatowy oraz dodatkowe uwagi związane z danym Zamówieniem.
5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
6. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne, chyba że w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia została wyraźnie wskazana Opłata Serwisowa oraz jej wysokość. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Do zapłaty Opłaty Serwisowej stosuje się te same sposoby i terminy płatności, jak w przypadku płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
7. Do prawidłowego korzystania z Biletomat.pl niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; oraz 320px dla urządzeń mobilnych – smartphony (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript. Niektóre funkcje mogą wymagać do prawidłowego działania włączenia możliwości zapisu i odczytu z urządzenia plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj
8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej BPM Media oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 4 Umowa Sprzedaży Biletu
1. Sklep Internetowy Biletomat.pl umożliwia zakup Biletów dostępnych w Biletomat.pl.
2. BPM Media obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem woli związania się Umową Sprzedaży poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o wymaganych obowiązkach informacyjnych wskazanych w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności Klient każdorazowo informowany jest o głównych cechach Biletu, łącznej cenie za Bilet wraz z podatkami oraz innymi opłatami, które obowiązany jest ponieść oraz o sposobie i terminie zapłaty.
3. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują - opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy oraz Opłatą Serwisową) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
4. Nabywca ma możliwość złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 pkt. 4 Regulaminu.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 5 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
7. Bilet zakupiony w ramach Zamówienia nie może być kserowany, skanowany ani w żaden sposób kopiowany. Działania takie spowodują utratę ważności biletu i mogą się wiązać z dalszymi konsekwencjami.
8. Nabywanie biletów w celu odsprzedaży z zyskiem na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo odsprzedaż takich biletów z zyskiem podlega karze zgodnie z Artykułem 133 Kodeksu Wykroczeń. Organizator danego Wydarzenia może wprowadzić także zakaz odsprzedaży Biletów, zwłaszcza w przypadku Biletów imiennych.
9. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 stycznia 2020 roku, aby otrzymać fakturę VAT należy przy zakupie zaznaczyć opcję "chcę otrzymać fakturę" i wskazać dane do jej wystawienia. Zgodnie ze zmianami art. 106b ust. 5–7, art. 109a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 oraz art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1520, gdy opcja ta nie jest zaznaczona sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia kupującemu faktury VAT.
§ 5 Bilet, Format Bilet
1. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Biletomat.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez BPM Media na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy BPM Media i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi rodzaje i ceny Biletów. BPM Media nie jest organizatorem Wydarzeń.
2. Informacje dotyczące Biletów, ich rodzajów, formatów i cen oraz informacje dotyczące Wydarzeń dostępne są na stronie Biletomat.pl oraz na stronie Organizatora danego Wydarzenia.
3. Rodzaje i ceny Biletów na Wydarzenie określa Organizator. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, takie jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), Opłata Serwisowa, o czym Nabywca zostanie każdorazowo poinformowany w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
4. W Biletomat.pl dostępne są następujące formaty Biletów:
a. eTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik w formacie HTML do samodzielnego wydruku przez Nabywcę na drukarce. eTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w Formularza Zamówienia adres poczty elektronicznej za pomocą unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie, zapisanie lub wydrukowanie Biletu (w tym celu należy kliknąć w przesłany link lub wpisać go w oknie przeglądarki internetowej);
b. smsTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik z obrazem Biletu do samodzielnego zapisu przez Nabywcę w telefonie (smartfonie) Nabywcy. smsTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia numer telefonu. Dodatkowo w przypadku smsTicket Klient otrzymuje również eTicket na podany przez siebie adres poczty elektronicznej;
c. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski – Bilet udostępniany Nabywcy w formie papierowej, na specjalnych zabezpieczonych blankietach BPM Media. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski przesyłany jest Nabywcy przesyłką tradycyjną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres dostawy.
d. Bilet zwrotny – eTicket, smsTicket lub Bilet tradycyjny/kolekcjonerski, sprzedawany na wybrane Wydarzenia i przez określony czas, który może być zwrócony przez Nabywcę na zasadach określonych §11 ust. 7-9 Regulaminu w czasie określonym przy danym Bilecie zwrotnym. Bilet zwrotny jest dostępny tylko jeżeli w treści opisu danego Wydarzenia zostało wskazana możliwość Zakupu tego rodzaju Biletu.
5. Do zakupu biletów e-Ticket, konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej od zewnętrznego dostawcy. Do zakupu biletu smsTicket konieczne jest posiadania sprawnego telefonu umożliwiającego odbiór wiadomości SMS oraz zapis i odtwarzanie obrazów. Dodatkowo, bilet e-Ticket lub smsTicket:
a. nie wymaga instalowania żadnego dedykowanego oprogramowania;
b. doręczany jest bez żadnego dodatkowego oprogramowania, w tym bez oprogramowania śledzącego lub wpływającego na ustawienia urządzenia;
c. nie posiada mechanizmów ograniczenia dostępu lub ochrony treści;
d. nie posiada zabezpieczeń przed kopiowaniem;
e. doręczany jest co do zasady w języku polskim, a w przypadku wydarzeń zagranicznych może być doręczany w języku angielskim lub języku urzędowym kraju, w którym odbywa się wydarzenie;
f. nie posiada żadnych ukrytych funkcjonalności lub interoperacyjności.
§ 6 Postanowienia szczególne dotyczące Voucherów
1. Do zakupu Voucherów stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące zakupu Biletu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. BPM Media oferuje możliwość zakupu Voucherów jedynie za pośrednictwem serwisu Biletomat.pl. Vouchery zakupione za pośrednictwem innych stron internetowych lub od innych podmiotów niż BPM Media (z zastrzeżeniem odsprzedaży Vouchera nabytego na Biletomat.pl) nie stanowią Voucherów w rozumieniu niniejszego Regulaminu i nie będą honorowane podczas dokonywania zakupów w Biletomat.pl. W przypadku zakupu od osoby trzeciej Vouchera nabytego uprzednio na stronie Biletomat.pl, BPM Media nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osoby sprzedającej Voucher, w tym w szczególności za składane przez nią zapewnienia co do stanu Salda Vouchera, wykorzystanie przez tę osobę kodu Vouchera pomimo jego odsprzedaży lub wielokrotne udostępnienie kodu Vouchera (sprzedaż kodu) różnym osobom. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, wszelka odpowiedzialność za brak możliwości wykorzystania Vouchera spoczywa na osobie sprzedającej Voucher.
3. O ile nic innego nie wynika z treści Vouchera lub informacji zawartych na stronie internetowej umożliwiającej zakup Vouchera w Sklepie Internetowym, Wartość Vouchera pozostaje równa cenie jego nabycia. BPM Media zastrzega także możliwość nieodpłatnego udostepnienia Voucherów, według własnego uznania, w szczególności w toku akcji promocyjnych. Voucher nie może być zakupiony z wykorzystaniem Kodów Rabatowych.
4. Vouchery mogą być emitowane, według uznania BPM Media, w formie papierowej lub elektronicznej.
5. Użytkownik Vouchera jest upoważniony do zapłaty za zakupy w Biletomat.pl (tj. opłacenia ceny biletów, kosztów wysyłki, Opłaty Serwisowej oraz prowizji związanych z płatnościami) z wykorzystaniem środków pieniężnych powiązanych z Voucherem. Zapłata za zakupy z wykorzystaniem Vouchera może nastąpić do wysokości aktualnego Salda Vouchera. Nie jest dopuszczalna zapłata Voucherem za zakup innego Vouchera.
6. Wykorzystanie Vouchera odbywa się poprzez podanie znajdującego się na nim kodu w Formularzu Zamówienia podczas zakupu Biletów. Podczas wykorzystywania Vouchera do zakupu Biletów stosuje się następujące zasady:
a. Jeżeli wartość dokonywanych zakupów przekracza aktualne Saldo Vouchera, Użytkownik Vouchera ma prawo do wykorzystania Vouchera do zapłaty częściowej.
b. Jeżeli aktualne Saldo Vouchera przekracza wartość dokonywanych zakupów, pozostałe po zakupie Biletów Saldo Vouchera może zostać wykorzystane do zapłaty za inne Bilety.
c. Nie jest możliwa częściowa zapłata Voucherem za dokonywane zakupy jeżeli ich wartość nie przekracza Salda Vouchera.
7. Voucher nie może być wymieniony w całości, ani w części, na gotówkę. Saldo Vouchera niewykorzystane przed końcem Okresu Ważności Vouchera nie podlega zwrotowi.
8. BPM Media zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera w przypadku:
a. upływu okresu ważności Vouchera, z zastrzeżeniem ust. 11,
b. zniszczenia lub uszkodzenia Vouchera skutkującego brakiem możliwości odczytania kodu znajdującego się na Voucherze.
9. Okres ważności Vouchera wynosi rok od dnia jego nabycia od BPM Media, chyba, że co innego wynika z indywidulanych ustaleń między BPM Media a Nabywcą Vouchera lub Użytkownikiem Vouchera.
10. BPM Media zobowiązuje się do uzupełnienia Salda Vouchera w przypadku:
a. odwołania Wydarzenia, na które został zakupiony Bilet z wykorzystaniem Vouchera - o kwotę stanowiącą równowartość ceny Biletu na odwołane Wydarzenie,
b. skorzystania przez Użytkownika Vouchera będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy zakupu Biletu, jeżeli prawo takie Użytkownikowi przysługuje.
11. W przypadkach określonych w ust. 10 powyżej, jeżeli okres ważności Vouchera upłynął, BPM Media przedłuży jego ważność na okres roku od daty zwrotu środków lub przekaże użytkownikowi nowy Voucher o wartości równej wartości zwracanych środków.
12. Od momentu doręczenia Nabywcy Vouchera, jest on odpowiedzialny za jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą oraz za zachowanie poufności kodu Vouchera. Takie same obowiązki ciążą także na Użytkowniku Vouchera niebędącym Nabywcą, od momentu, w którym Voucher został mu udostępniony przez Nabywcę. W przypadku naruszenia zobowiązań Nabywcy i Użytkownika określonych w niniejszym ustępie, BPM Media nie odpowiada za wykorzystanie kodu Vouchera przez inne osoby oraz nie wydaje duplikatów Voucherów zniszczonych lub w inny sposób utraconych.
13.Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do zachowania Vouchera do czasu, kiedy odbywa się Wydarzenie, na które za pomocą Vouchera zakupiony został Bilet.
14. Zakupiony Voucher jest dostarczany Nabywcy:
a. zgodnie zasadami określonymi w §8 Regulaminu – w przypadku wyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z §9, co w przypadku Vouchera w formie elektronicznej wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy (§8 ust. 1 pkt (3)), o czym BPM Media poucza Nabywcę w momencie Zakupu;
b. po upływie terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z §9 – w przypadku niewyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z §9.
15. W przypadku skorzystania przez Nabywcę Vouchera w formie papierowej z prawa odstąpienia od umowy zakupu Vouchera w formie papierowej w sytuacji opisanej w ust. 14 pkt a. powyżej, zwrot świadczenia uiszczonego przez Nabywcę następuje po potrąceniu wartości Biletów zakupionych z wykorzystaniem Vouchera, o czym BPM Media poucza Nabywcę w momencie zakupu.
§ 7 Sposoby i terminy płatności
1. W Biletomat.pl dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem PayU.pl.
2. Dostępne sposoby płatności wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
3. Aktualna lista metod płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą dostępnych za pośrednictwem PayU.pl dostępna jest na stronie internetowej PayU.pl, w tym pod następującymi adresami:
a. http://www.payu.pl/p%C5%82atno%C5%9Bci-online
b. https://payu.pl/materia%C5%82y-informacyjne-do-pobrania
4. Informacje o czasie realizacji płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl dostępne są na stronie internetowej PayU.pl, w tym pod następującymi adresami:
a. http://www.payu.pl/pomoc/kupuje
b. https://payu.pl/materia%C5%82y-informacyjne-do-pobrania
5. Korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą jest odpłatne – wysokość opłaty wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia (przed zawarciem Umowy Sprzedaży) i jest ona równa opłacie jaką ponosi BPM Media w związku z tym sposobem płatności.
6. Termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży wynosi:
a. w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl - 90 minut od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia.
b. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy - 3 Dni Robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż do godziny 16:00 ostatniego Dnia Roboczego przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia.
7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym rachunek bankowy Sprzedawcy został uznany kwotą płatności dokonanej przez Klienta.
8. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez Payu.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez PayU.pl i zainstalowanej w Sklepie Internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.
9. W braku terminowej płatności Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.
§ 8 Koszt, termin i sposoby dostawy
1. W Biletomat.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:
a. Przesyłka elektroniczna, o której mowa w § 5 pkt. 4 ppkt. a i b,
b. Przesyłka tradycyjna, to jest przesyłka pocztowa albo kurierska.
2. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.
3. Dostawa przesyłką elektroniczną jest nieodpłatna. Dostawa przesyłką tradycyjna jest odpłatna - wysokość kosztu dostawy wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży.
4. Termin dostawy w przypadku przesyłki elektronicznej wynosi do 1 Dnia Roboczego od momentu dokonania płatności.
5. Termin dostawy w przypadku przesyłki tradycyjnej wynosi – w przypadku przesyłki pocztowej do 10 Dni Roboczych, a w przypadku przesyłki kurierskiej do 7 Dni Roboczych – od momentu dokonania płatności.
6. W przypadku przesyłki tradycyjnej dostawa dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w tym przede wszystkim za dostarczenie zamówionych biletów zgodnie z wybranym formatem. Odpowiedzialność Sprzedawcy regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozdział 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie biletów w postaci cyfrowej. Sprzedawca nie odpowiada jednak za organizację i przeprowadzenie Wydarzenia. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi Organizator.
§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(2) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;,
(3) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1..
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.
4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.Procedura wymiany zakupionych biletów na wydarzenie w innym terminie, zmiany typu biletu lub danych posiadacza biletu (dot. tylko biletów imiennych) jest dostępna tylko po uprzednim zgłoszeniu przesłanym przez Klienta na adres: witaj@biletomat.pl i uzyskaniu zgody Organizatora Wydarzenia. Koszt obsługi zmian związanych z biletami to 40,00 zł (brutto).
6. W przypadku jeśli procedura wymiany biletów dotyczy biletów w formacie kolekcjonerskim, Klient zobowiązany jest do zwrotu pierwotnie zakupionych blankietów na adres: BPM Media Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.
§ 10 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z zawieranymi Umowami Sprzedaży, ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego mogą zostać złożona przez Użytkownika lub Nabywcę na przykład: (1) pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl.
2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
§ 11 Organizator, Odwołanie Wydarzenia
1. BPM Media prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaż Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się w oznaczonym dniu albo okresie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Biletomat.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez BPM Media na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy BPM Media i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi formaty, rodzaje i ceny Biletów.
3. BPM Media nie jest organizatorem Wydarzeń. Organizatorem Wydarzenia jest podmiot trzeci w stosunku do BPM Media wskazany na stronie Biletomat.pl, w opisie danego Wydarzenia oraz w wiadomości mailowej do Klienta po dokonaniu Zakupu.
4. Organizator obowiązany jest udostępnić regulamin danego Wydarzenia. Zalecamy zapoznać się z regulaminem danego Wydarzenia, celem uzyskania dokładnych i szczegółowych informacji dotyczących Wydarzenia oraz jego organizacji.
5. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora, Klient uprawniony jest kierować do Organizatora wszelkie swoje roszczenia powstałe w związku z odwołaniem Wydarzenia, w tym roszczenia związane ze zwrotem poniesionych przez siebie kosztów na Zakup Biletów.
6. Niezależnie od pkt. 5 BPM Media może – w przypadku zawarcia z Organizatorem stosownej umowy – realizować na zlecenie Organizatora i w jego imieniu obsługę zwrotu kosztów Zakupu Biletów. O takiej możliwości oraz o dokładnej procedurze realizacji zwrotu Klienci zostaną każdorazowo poinformowani przez BPM Media. Skorzystanie przez Klienta z realizacji zwrotu kosztów Zakupu Biletów przez BPM Media jest dobrowolne i nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez Klienta bezpośrednio od Organizatora.
7. W przypadku zwrotu realizowanego przez BPM Media zgodnie z pkt. 6 żądanie zwrotu Klient może zostać złożone przez Klienta na przykład: (1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl lub (2) pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.
8. Zwroty realizowane przez BPM Media zgodnie z pkt. 6 obejmują wyłącznie cenę Biletu oraz opłaty pobierane obligatoryjnie przez BPM Media w związku z zakupem Biletu. Zwroty realizowane przez BPM Media nie obejmują dodatkowych opłat wskazanych Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, związanych z wybranym sposobem dostawy, płatności lub usługami dodatkowymi, takich jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), czy też inne koszty dodatkowe, które uiszczane są przez Klienta na rzecz podmiotów trzecich za pośrednictwem albo z pominięciem BPM Media. Roszczeń w zakresie dodatkowych opłat oraz kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dochodzić bezpośrednio od Organizatora.
9. Procedura realizacji zwrotów trwa do 14 dni od daty dostarczenia na adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl poprawnie wypełnionego formularza zwrotów wysłanego do użytkownika.
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Użytkownik lub Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356)
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
4. Postanowienia ust. 1-3 powyżej mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania BPM Media do zapisu na jakikolwiek sąd polubowny, chyba że obowiązek takiego zapisu wynika z przepisów prawa. BPM Media dokłada również wszelkich starań, aby informacje podane w ust. 1-3 były aktualne, jednak w związku z faktem, że informacje te pochodzą z zewnętrznych źródeł, w pełni aktualna informacja dostępna jest na stronach internetowych poszczególnych podmiotów wymienionych w ust. 1-3 powyżej.
§ 13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z przesyłką oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w jej przewozie.
4. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika lub Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika lub Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych.
6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
§ 14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z wyborem Klienta w języku polskim lub angielskim.
2. Zmiana Regulaminu - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw oferowanych przez podmioty trzecie, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
a. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników lub Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2023 r. Postanowienia §11 ust. 8 o treści obowiązującej niniejszym brzmieniem znajdują zastosowanie do biletów zakupionych od dnia wskazanego w zdaniu poprzednim.
§ 15 Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin Biletomat.pl (obowiązuje do dnia 30.11.2023)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BILETOMAT.PL

WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW

Dbamy o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Biletomat.pl umożliwia Zakup Biletów dostępnych w Biletomat.pl. Niniejszy Regulamin określa między innymi zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Biletu. Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających ze Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie dotyczących jedynie konsumentów bądź innych podmiotów.

2. Operatorem Sklepu Internetowego Biletomat.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.biletomat.pl, jest spółka BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres do doręczeń: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 101.100,00 zł.; NIP: 9721211542; REGON: 301386541; adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl, numer telefonu: +48 573 803 965 (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 17:00).

3. BPM Media prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaż Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Biletomat.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez BPM Media na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy BPM Media i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi formaty, rodzaje i ceny Biletów.

5. BPM Media nie jest organizatorem Wydarzeń.

§ 2 Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. BILET – bilet, nośnik prawa umożliwiający wzięcie udziału w Wydarzeniu.

2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Nabywcy złożenie Zamówienia.

4. KOD RABATOWY – kod umożliwiający Klientowi otrzymanie zniżki na Zakupy w Biletomat.pl w wysokości i na warunkach podanych w opisie danego kodu. Kod rabatowy może być zastosowany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia za pomocą przeznaczonego do tego celu pola Formularza Zamówienia.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

7. NABYWCA, KLIENT – podmiot dokonujący Zakupu poprzez Biletomat.pl.

8. NABYWCA VOUCHERA – podmiot nabywający Voucher od BPM Media.

9. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – termin liczony od daty nabycia Vouchera od BPM Media, z upływem którego wygasa prawo do korzystania z Vouchera.

10. OPŁATA SERWISOWA – opłata za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego - złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. O obowiązku jej zapłaty oraz jej wysokości Użytkownik informowany jest wyraźnie w trakcie składania Zamówienia. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. ORGANIZATOR – podmiot trzeci w stosunku do BPM Media będący organizatorem danego Wydarzenia i wskazany na stronie Biletomat.pl, w opisie danego Wydarzenia oraz w wiadomości mailowej do Klienta po dokonaniu Zakupu.

12. PAYU.PL – serwis dostępny pod adresem http://payu.pl/ za pośrednictwem którego dokonywane są w Sklepie Internetowym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP: 779-23-08-495.

13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

14. SALDO VOUCHERA – pozostała do wykorzystania kwota brutto środków pieniężnych, stanowiąca różnicę pomiędzy Wartością Vouchera, a kwotą brutto przeznaczoną na zakupy w BILETOMAT.PL z wykorzystaniem tego Vouchera, z uwzględnieniem dokonanych zwrotów w przypadkach określonych w Regulaminie.

15. SKLEP, SKLEP INTERNETOWY, BILETOMAT.PL – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.biletomat.pl.

16. SPRZEDAWCA, BPM Media – spółka BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres do doręczeń: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352132; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 101.100,00 zł.; NIP: 9721211542; REGON: 301386541; adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl

17. UMOWA SPRZEDAŻY, SPRZEDAŻ, ZAKUP – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Nabywcą i Sprzedawcą.

18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)

20. UŻYTKOWNIK – podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.

21. UŻYTKOWNIK VOUCHERA – podmiot korzystający z danego Vouchera dokonując zakupów w BILETOMAT.PL;

22. VOUCHER – dokument, także w formie elektronicznej, zawierający kod umożliwiający Użytkownikowi Vouchera zapłatę za zakupy w BILETOMAT.PL zgodnie z Regulaminem; ilekroć w Regulaminie użyte zostaje to pojęcie, odnosi się ono do Vouchera jako całości, a także każdej jego części, w szczególności kodu.

23. WYDARZENIE – wydarzenie muzyczne, kulturalne, sportowe lub inne realizowane przez Organizatora w oznaczonym dniu albo okresie, na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

24. WARTOŚĆ VOUCHERA – powiązana z Voucherem kwota brutto środków pieniężnych, która może być przeznaczona na zakupy w BILETOMAT.PL.

25. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Nabywcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3 Usługi Elektroniczne w Biletomat.pl

1. W Biletomat.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się w serwisie” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji należy podać dane Użytkownika (dane obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj ). Użytkownik ma możliwość utworzenia Konta również przy wykorzystaniu swojego konta w serwisie internetowym Facebook.com – w takim wypadku wybiera opcję „Zaloguj się z Facebook” i postępuje zgodnie z instrukcją podaną na stronie serwisu.

3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl lub też pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.

4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Nabywcę Biletu w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie pola „Kup Bilet” przy danym Bilecie. Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia winno być złożone w terminie 15 minut od jego rozpoczęcia – po tym terminie Klient, który chce złożyć Zamówienie, obowiązany jest ponownie wybrać Bilet i powtórzyć cały proces składania Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Nabywcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia należy podać dane Użytkownika (dane obowiązkowe są odpowiednio oznaczone, szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Bilet/y, ilość Biletów, format i rodzaj Biletu/ów, miejsce i sposób dostawy Biletu/ów, sposób płatności. W wypadku Nabywców nabywających bilety w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą niezbędne może być także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W Formularza Zamówienia Klient może podać także Kod Rabatowy oraz dodatkowe uwagi związane z danym Zamówieniem.

5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

6. Korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym jest nieodpłatne, chyba że w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia została wyraźnie wskazana Opłata Serwisowa oraz jej wysokość. Obowiązek zapłaty Opłaty Serwisowej przez Klienta powstaje jedynie w przypadku, gdy opłata taka została wskazana w trakcie składania Zamówienia oraz jedynie w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży. Do zapłaty Opłaty Serwisowej stosuje się te same sposoby i terminy płatności, jak w przypadku płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

7. Do prawidłowego korzystania z Biletomat.pl niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; oraz 320px dla urządzeń mobilnych – smartphony (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript. Niektóre funkcje mogą wymagać do prawidłowego działania włączenia możliwości zapisu i odczytu z urządzenia plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka prywatności dostępna tutaj

8. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej BPM Media oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Umowa Sprzedaży Biletu

1. Sklep Internetowy Biletomat.pl umożliwia zakup Biletów dostępnych w Biletomat.pl.

2. BPM Media obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem woli związania się Umową Sprzedaży poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o wymaganych obowiązkach informacyjnych wskazanych w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności Klient każdorazowo informowany jest o głównych cechach Biletu, łącznej cenie za Bilet wraz z podatkami oraz innymi opłatami, które obowiązany jest ponieść oraz o sposobie i terminie zapłaty.

3. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi należnymi opłatami oraz ich wysokości (w tym jeżeli występują - opłatą za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztem dostawy oraz Opłatą Serwisową) Nabywca informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Nabywca ma możliwość złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 pkt. 4 Regulaminu.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 pkt. 5 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

7. Bilet zakupiony w ramach Zamówienia nie może być kserowany, skanowany ani w żaden sposób kopiowany. Działania takie spowodują utratę ważności biletu i mogą się wiązać z dalszymi konsekwencjami.

8. Nabywanie biletów w celu odsprzedaży z zyskiem na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo odsprzedaż takich biletów z zyskiem podlega karze zgodnie z Artykułem 133 Kodeksu Wykroczeń. Organizator danego Wydarzenia może wprowadzić także zakaz odsprzedaży Biletów, zwłaszcza w przypadku Biletów imiennych.

9. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 stycznia 2020 roku, aby otrzymać fakturę VAT należy przy zakupie zaznaczyć opcję "chcę otrzymać fakturę" i wskazać dane do jej wystawienia. Zgodnie ze zmianami art. 106b ust. 5–7, art. 109a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200 oraz art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1520, gdy opcja ta nie jest zaznaczona sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia kupującemu faktury VAT.

§ 5 Bilet, Format Bilet

1. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Biletomat.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez BPM Media na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy BPM Media i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi rodzaje i ceny Biletów. BPM Media nie jest organizatorem Wydarzeń.

2. Informacje dotyczące Biletów, ich rodzajów, formatów i cen oraz informacje dotyczące Wydarzeń dostępne są na stronie Biletomat.pl oraz na stronie Organizatora danego Wydarzenia.

3. Rodzaje i ceny Biletów na Wydarzenie określa Organizator. Do ceny Biletu mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty, takie jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), Opłata Serwisowa, o czym Nabywca zostanie każdorazowo poinformowany w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. W Biletomat.pl dostępne są następujące formaty Biletów:

a. eTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik w formacie HTML do samodzielnego wydruku przez Nabywcę na drukarce. eTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w Formularza Zamówienia adres poczty elektronicznej za pomocą unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie, zapisanie lub wydrukowanie Biletu (w tym celu należy kliknąć w przesłany link lub wpisać go w oknie przeglądarki internetowej);

b. smsTicket – Bilet udostępniany Nabywcy w formie elektronicznej jako plik z obrazem Biletu do samodzielnego zapisu przez Nabywcę w telefonie (smartfonie) Nabywcy. smsTicket przesyłany jest Nabywcy przesyłką elektroniczną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia numer telefonu. Dodatkowo w przypadku smsTicket Klient otrzymuje również eTicket na podany przez siebie adres poczty elektronicznej;

c. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski – Bilet udostępniany Nabywcy w formie papierowej, na specjalnych zabezpieczonych blankietach BPM Media. Bilet tradycyjny/kolekcjonerski przesyłany jest Nabywcy przesyłką tradycyjną na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres dostawy.

d. Bilet zwrotny – eTicket, smsTicket lub Bilet tradycyjny/kolekcjonerski, sprzedawany na wybrane Wydarzenia i przez określony czas, który może być zwrócony przez Nabywcę na zasadach określonych §11 ust. 7-9 Regulaminu w czasie określonym przy danym Bilecie zwrotnym. Bilet zwrotny jest dostępny tylko jeżeli w treści opisu danego Wydarzenia zostało wskazana możliwość Zakupu tego rodzaju Biletu.

5. Do zakupu biletów e-Ticket, konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej od zewnętrznego dostawcy. Do zakupu biletu smsTicket konieczne jest posiadania sprawnego telefonu umożliwiającego odbiór wiadomości SMS oraz zapis i odtwarzanie obrazów. Dodatkowo, bilet e-Ticket lub smsTicket:

a. nie wymaga instalowania żadnego dedykowanego oprogramowania;

b. doręczany jest bez żadnego dodatkowego oprogramowania, w tym bez oprogramowania śledzącego lub wpływającego na ustawienia urządzenia;

c. nie posiada mechanizmów ograniczenia dostępu lub ochrony treści;

d. nie posiada zabezpieczeń przed kopiowaniem;

e. doręczany jest co do zasady w języku polskim, a w przypadku wydarzeń zagranicznych może być doręczany w języku angielskim lub języku urzędowym kraju, w którym odbywa się wydarzenie;

f. nie posiada żadnych ukrytych funkcjonalności lub interoperacyjności.

§ 6 Postanowienia szczególne dotyczące Voucherów


1. Do zakupu Voucherów stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące zakupu Biletu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. BPM Media oferuje możliwość zakupu Voucherów jedynie za pośrednictwem serwisu Biletomat.pl. Vouchery zakupione za pośrednictwem innych stron internetowych lub od innych podmiotów niż BPM Media (z zastrzeżeniem odsprzedaży Vouchera nabytego na Biletomat.pl) nie stanowią Voucherów w rozumieniu niniejszego Regulaminu i nie będą honorowane podczas dokonywania zakupów w Biletomat.pl. W przypadku zakupu od osoby trzeciej Vouchera nabytego uprzednio na stronie Biletomat.pl, BPM Media nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osoby sprzedającej Voucher, w tym w szczególności za składane przez nią zapewnienia co do stanu Salda Vouchera, wykorzystanie przez tę osobę kodu Vouchera pomimo jego odsprzedaży lub wielokrotne udostępnienie kodu Vouchera (sprzedaż kodu) różnym osobom. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, wszelka odpowiedzialność za brak możliwości wykorzystania Vouchera spoczywa na osobie sprzedającej Voucher.

3. O ile nic innego nie wynika z treści Vouchera lub informacji zawartych na stronie internetowej umożliwiającej zakup Vouchera w Sklepie Internetowym, Wartość Vouchera pozostaje równa cenie jego nabycia. BPM Media zastrzega także możliwość nieodpłatnego udostepnienia Voucherów, według własnego uznania, w szczególności w toku akcji promocyjnych. Voucher nie może być zakupiony z wykorzystaniem Kodów Rabatowych.

4. Vouchery mogą być emitowane, według uznania BPM Media, w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Użytkownik Vouchera jest upoważniony do zapłaty za zakupy w Biletomat.pl (tj. opłacenia ceny biletów, kosztów wysyłki, Opłaty Serwisowej oraz prowizji związanych z płatnościami) z wykorzystaniem środków pieniężnych powiązanych z Voucherem. Zapłata za zakupy z wykorzystaniem Vouchera może nastąpić do wysokości aktualnego Salda Vouchera. Nie jest dopuszczalna zapłata Voucherem za zakup innego Vouchera.

6. Wykorzystanie Vouchera odbywa się poprzez podanie znajdującego się na nim kodu w Formularzu Zamówienia podczas zakupu Biletów. Podczas wykorzystywania Vouchera do zakupu Biletów stosuje się następujące zasady:

a. Jeżeli wartość dokonywanych zakupów przekracza aktualne Saldo Vouchera, Użytkownik Vouchera ma prawo do wykorzystania Vouchera do zapłaty częściowej.

b. Jeżeli aktualne Saldo Vouchera przekracza wartość dokonywanych zakupów, pozostałe po zakupie Biletów Saldo Vouchera może zostać wykorzystane do zapłaty za inne Bilety.

c. Nie jest możliwa częściowa zapłata Voucherem za dokonywane zakupy jeżeli ich wartość nie przekracza Salda Vouchera.

7. Voucher nie może być wymieniony w całości, ani w części, na gotówkę. Saldo Vouchera niewykorzystane przed końcem Okresu Ważności Vouchera nie podlega zwrotowi.

8. BPM Media zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Vouchera w przypadku:

a. upływu okresu ważności Vouchera, z zastrzeżeniem ust. 11,

b. zniszczenia lub uszkodzenia Vouchera skutkującego brakiem możliwości odczytania kodu znajdującego się na Voucherze.

9. Okres ważności Vouchera wynosi rok od dnia jego nabycia od BPM Media, chyba, że co innego wynika z indywidulanych ustaleń między BPM Media a Nabywcą Vouchera lub Użytkownikiem Vouchera.

10. BPM Media zobowiązuje się do uzupełnienia Salda Vouchera w przypadku:

a. odwołania Wydarzenia, na które został zakupiony Bilet z wykorzystaniem Vouchera - o kwotę stanowiącą równowartość ceny Biletu na odwołane Wydarzenie,

b. skorzystania przez Użytkownika Vouchera będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy zakupu Biletu, jeżeli prawo takie Użytkownikowi przysługuje.

11. W przypadkach określonych w ust. 10 powyżej, jeżeli okres ważności Vouchera upłynął, BPM Media przedłuży jego ważność na okres roku od daty zwrotu środków lub przekaże użytkownikowi nowy Voucher o wartości równej wartości zwracanych środków.

12. Od momentu doręczenia Nabywcy Vouchera, jest on odpowiedzialny za jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem, utratą oraz za zachowanie poufności kodu Vouchera. Takie same obowiązki ciążą także na Użytkowniku Vouchera niebędącym Nabywcą, od momentu, w którym Voucher został mu udostępniony przez Nabywcę. W przypadku naruszenia zobowiązań Nabywcy i Użytkownika określonych w niniejszym ustępie, BPM Media nie odpowiada za wykorzystanie kodu Vouchera przez inne osoby oraz nie wydaje duplikatów Voucherów zniszczonych lub w inny sposób utraconych.

13.Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do zachowania Vouchera do czasu, kiedy odbywa się Wydarzenie, na które za pomocą Vouchera zakupiony został Bilet.

14. Zakupiony Voucher jest dostarczany Nabywcy:

a. zgodnie zasadami określonymi w §8 Regulaminu – w przypadku wyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z §9, co w przypadku Vouchera w formie elektronicznej wiąże się z utratą prawa odstąpienia od umowy (§8 ust. 1 pkt (3)), o czym BPM Media poucza Nabywcę w momencie Zakupu;

b. po upływie terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z §9 – w przypadku niewyrażenia przez Nabywcę będącego konsumentem zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zgodnie z §9.

15. W przypadku skorzystania przez Nabywcę Vouchera w formie papierowej z prawa odstąpienia od umowy zakupu Vouchera w formie papierowej w sytuacji opisanej w ust. 14 pkt a. powyżej, zwrot świadczenia uiszczonego przez Nabywcę następuje po potrąceniu wartości Biletów zakupionych z wykorzystaniem Vouchera, o czym BPM Media poucza Nabywcę w momencie zakupu.

§ 7 Sposoby i terminy płatności

1. W Biletomat.pl dostępne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy .

b. Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl . Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są w takim wypadku za pośrednictwem PayU.pl.

2. Dostępne sposoby płatności wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.

3. Aktualna lista metod płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą dostępnych za pośrednictwem PayU.pl dostępna jest na stronie internetowej PayU.pl, w tym pod następującymi adresami:

a. http://www.payu.pl/p%C5%82atno%C5%9Bci-online

b. https://payu.pl/materia%C5%82y-informacyjne-do-pobrania

4. Informacje o czasie realizacji płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl dostępne są na stronie internetowej PayU.pl, w tym pod następującymi adresami:

a. http://www.payu.pl/pomoc/kupuje

b. https://payu.pl/materia%C5%82y-informacyjne-do-pobrania

5. Korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą jest odpłatne – wysokość opłaty wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia (przed zawarciem Umowy Sprzedaży) i jest ona równa opłacie jaką ponosi BPM Media w związku z tym sposobem płatności.

6. Termin płatności tytułem Umowy Sprzedaży wynosi:

a. w przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl - 90 minut od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Wydarzenia.

b. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy - 3 Dni Robocze od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, lecz nie później niż do godziny 16:00 ostatniego Dnia Roboczego przed dniem rozpoczęcia Wydarzenia.

7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym rachunek bankowy Sprzedawcy został uznany kwotą płatności dokonanej przez Klienta.

8. W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, za moment dokonania płatności uznaje się moment, w którym Sprzedawca został powiadomiony przez Payu.pl o dokonaniu płatności przez Klienta i udostępnieniu jej Sprzedawcy. Powiadomienie dokonywane jest w formie komunikatu elektronicznego przesyłanego do aplikacji dostarczanej przez PayU.pl i zainstalowanej w Sklepie Internetowym w celu obsługi tego sposobu płatności.

9. W braku terminowej płatności Klienta, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.

§ 8 Koszt, termin i sposoby dostawy

1. W Biletomat.pl dostępne są następujące sposoby dostawy:

a. Przesyłka elektroniczna, o której mowa w § 5 pkt. 4 ppkt. a i b,

b. Przesyłka tradycyjna, to jest przesyłka pocztowa albo kurierska.

2. Dostępne sposoby dostawy wskazywane są Nabywcy każdorazowo w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży i mogą się one różnić w zależności od danego Wydarzenia oraz czasu pozostałego do jego rozpoczęcia.

3. Dostawa przesyłką elektroniczną jest nieodpłatna. Dostawa przesyłką tradycyjna jest odpłatna - wysokość kosztu dostawy wskazywana jest w trakcie składania Zamówienia, przed jego złożeniem i zawarciem Umowy Sprzedaży.

4. Termin dostawy w przypadku przesyłki elektronicznej wynosi do 1 Dnia Roboczego od momentu dokonania płatności.

5. Termin dostawy w przypadku przesyłki tradycyjnej wynosi – w przypadku przesyłki pocztowej do 10 Dni Roboczych, a w przypadku przesyłki kurierskiej do 7 Dni Roboczych – od momentu dokonania płatności.

6. W przypadku przesyłki tradycyjnej dostawa dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w tym przede wszystkim za dostarczenie zamówionych biletów zgodnie z wybranym formatem. Odpowiedzialność Sprzedawcy regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozdział 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie biletów w postaci cyfrowej. Sprzedawca nie odpowiada jednak za organizację i przeprowadzenie Wydarzenia. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi Organizator.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi ;

(2) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;,

(3) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1..

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


5.Procedura wymiany zakupionych biletów na wydarzenie w innym terminie, zmiany typu biletu lub danych posiadacza biletu (dot. tylko biletów imiennych) jest dostępna tylko po uprzednim zgłoszeniu przesłanym przez Klienta na adres: witaj@biletomat.pl i uzyskaniu zgody Organizatora Wydarzenia. Koszt obsługi zmian związanych z biletami to 40,00 zł (brutto).

6. W przypadku jeśli procedura wymiany biletów dotyczy biletów w formacie kolekcjonerskim, Klient zobowiązany jest do zwrotu pierwotnie zakupionych blankietów na adres: BPM Media Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z zawieranymi Umowami Sprzedaży, ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego mogą zostać złożona przez Użytkownika lub Nabywcę na przykład: (1) pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl.

2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 11 Organizator, Odwołanie Wydarzenia

1. BPM Media prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedaż Biletów na Wydarzenia, w tym wydarzenia muzyczne, kulturalne, sportowe i inne, odbywające się w oznaczonym dniu albo okresie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Sprzedaż Biletów za pośrednictwem Biletomat.pl na dane Wydarzenie prowadzona jest przez BPM Media na podstawie odrębnej umowy o współpracy zawartej pomiędzy BPM Media i Organizatorem danego Wydarzenia określającej między innymi formaty, rodzaje i ceny Biletów.

3. BPM Media nie jest organizatorem Wydarzeń. Organizator Wydarzenia jest podmiot trzeci w stosunku do BPM Media wskazany na stronie Biletomat.pl, w opisie danego Wydarzenia oraz w wiadomości mailowej do Klienta po dokonaniu Zakupu.

4. Organizator obowiązany jest udostępnić regulamin danego Wydarzenia. Zalecamy zapoznać się z regulaminem danego Wydarzenia, celem uzyskania dokładnych i szczegółowych informacji dotyczących Wydarzenia oraz jego organizacji.

5. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora, Klient uprawniony jest kierować do Organizatora wszelkie swoje roszczenia powstałe w związku z odwołaniem Wydarzenia, w tym roszczenia związane ze zwrotem poniesionych przez siebie kosztów na Zakup Biletów.

6. Niezależnie od pkt. 5 BPM Media może – w przypadku zawarcia z Organizatorem stosownej umowy – realizować na zlecenie Organizatora i w jego imieniu obsługę zwrotu kosztów Zakupu Biletów. O takiej możliwości oraz o dokładnej procedurze realizacji zwrotu Klienci zostaną każdorazowo poinformowani przez BPM Media. Skorzystanie przez Klienta z realizacji zwrotu kosztów Zakupu Biletów przez BPM Media jest dobrowolne i nie wyłącza możliwości dochodzenia swoich roszczeń przez Klienta bezpośrednio od Organizatora.

7. W przypadku zwrotu realizowanego przez BPM Media zgodnie z pkt. 6 żądanie zwrotu Klient może zostać złożone przez Klienta na przykład: (1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witaj@biletomat.pl lub (2) pisemnie na adres: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.

8. Zwroty realizowane przez BPM Media zgodnie z pkt. 6 obejmują wyłącznie cenę Biletu, bez dodatkowych opłat wskazanych Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, takich jak opłata za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, koszt dostawy (w przypadku Biletu tradycyjnego), Opłata Serwisowa oraz bez dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta. Roszczenia w zakresie dodatkowych opłat oraz kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dochodzić bezpośrednio od Organizatora.

9. Procedura realizacji zwrotów trwa do 14 dni od daty dostarczenia na adres poczty elektronicznej: witaj@biletomat.pl poprawnie wypełnionego formularza zwrotów wysłanego do użytkownika.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Użytkownik lub Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356)

b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Postanowienia ust. 1-3 powyżej mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania BPM Media do zapisu na jakikolwiek sąd polubowny, chyba że obowiązek takiego zapisu wynika z przepisów prawa. BPM Media dokłada również wszelkich starań, aby informacje podane w ust. 1-3 były aktualne, jednak w związku z faktem, że informacje te pochodzą z zewnętrznych źródeł, w pełni aktualna informacja dostępna jest na stronach internetowych poszczególnych podmiotów wymienionych w ust. 1-3 powyżej.

§ 13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z przesyłką oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w jej przewozie.

4. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Użytkownika lub Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej lub należnej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika lub Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z wyborem Klienta w języku polskim lub angielskim.

2. Zmiana Regulaminu - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw oferowanych przez podmioty trzecie, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników lub Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 15 Wzór formularza odstąpienia od umowy(załącznik numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

BPM Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
witaj@biletomat.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.